top of page

양산 디자인연구소 설계공모

     Cowork with  Openplus + Prof.Jooeun Sung

     위치 : 경상남도 양산시 물금읍 범어리 969-2 일원

     대지면적 : 10,000 m²

     건축면적 : 3,100.51 m²

     연  면  적 : 6,583.61 m²

     규모 : 지상 4층

bottom of page