top of page

마포 석유비축기지 국제현상설계 (2등)

     위치 : 서울시 마포구 성산동 산54 일대

     대지면적 : 101,510 m²

     건축면적 : 3,569.26 m²

     연  면  적 : 4,592.50 m² / 조경면적 : 89,328.80 

     규모 : 지하 1층, 최고 지상 3층

bottom of page