top of page

구로세무서 신축공사 설계공모

     

     위치 : 서울특별시 구로구 고척동 100번지 일원

     대지면적 : 3,300㎡

     연  면  적 : 9,631㎡

     규모 : 지하 2층, 지상 7층

구로세무서_배치도.jpg
대지입면  서측costco .png
대지입면 Final.png
구로세무서 평면_페이지_1.jpg
구로세무서 평면_페이지_2.jpg
bottom of page