top of page

미아역 역사환경개선 및 문화예술철도 설계공모

     

     위치 : 서울특별시 강북구 도봉로 198 (지하철 4호선 미아역)

     연  면  적 : 6,367㎡

     규모 : 지하 1층, 지상 2층

미야역_평면.jpg
종합안내+출구사인.jpg
서점 예시.jpg
서점 예시2.jpg
창업랩 예시.jpg
bottom of page