top of page

종로구 통합청사 설계공모 (5등)

The new Jongno-gu Government Complex Design Competition

     

     위치 : 서울특별시 종로구 삼봉로 43(수송동 146-2번지)

     대지면적 : 8,673.70 ㎡

     건축면적 : 5,025.40 m²

     연  면  적 : 67,944.38 ㎡

     규모 : 지하 5층, 지상 17층 

c04.png
배치도.jpg
C03.jpg
C07.jpg
Section-F.jpg
bottom of page