top of page

세종시, 평생 교육원 건축 설계 공모

Sejong-si, The Design Competition for Lifelong Education Center

     

     위치 : 세종특별자치시 연기면 산울리 177-1전 (6-3생활권 청6-5)

     대지면적 :10,000 ㎡

     건축면적 : 4,145.22 m²

     연  면  적 : 2,066.47 ㎡

     규모 : 지하 1층, 지상 5층 

조감도.jpg
세종_개념도.jpg
세로Final_배경흐리게.jpg
중정.jpg
입구_바닥지도추가.jpg
단면01.jpg
단면02.jpg
bottom of page